زمانبندی حضور شما در مرکز GDIMPLANT
زمان شما برای ما ارزشمند است ، مطلع شوید که چه میزان از وقتتان را در مرکز GDIMPLANT میگذرانید .
برای پیش بینی زمان انجام کار شما زمان تقریبی اقدامات در مرکز GDIMPLANT در جدول زیر ارائه شده است. توجه داشته باشید زمان ذکر شده شامل اماده سازی و انجام کار است .

15 دقیقه کشیدن دندان
 

25 دقیقه

45 دقیقه

60 دقیقه

30 دقیقه اضافه می شود

امتحان پرسلن چسباندن قالب گیری

1-3 واحد

بیش از 3 واحد

نیم فک

تراش مستقیم 

 

30 دقیقه

60 دقیقه

90 دقیقه

جراحی ایمپلنت

1-3 واحد

بیش از 3 واحد

نیم فک

45 دقیقه سینوس لیفت
20 دقیقه جراحی عقل
10 دقیقه ویزیت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *